စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ

ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးမပြုမီ ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို သေချာဖတ်ပါ။

အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်

စကားပြန်

မူလစာလုံးကို စာလုံးကြီးဖြင့် ရေးထားသော စကားလုံးများသည် အောက်ပါအခြေအနေများအောက်တွင် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များသည် အနည်းကိန်း သို့မဟုတ် အများကိန်းဖြင့် ပေါ်လာသည်ဖြစ်စေ ၎င်းတို့သည် တူညီသောအဓိပ္ပာယ်ရှိရမည်။

အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်

ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ၏ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်-

  • Affiliate  ဆိုသည်မှာ ပါတီတစ်ခုနှင့် ဘုံထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ “ ထိန်းချုပ်မှု” ဆိုသည်မှာ အစုရှယ်ယာများ၊ ရှယ်ယာအကျိုးအမြတ် သို့မဟုတ် အခြားသော စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်အာဏာကို မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသော အခြားအစုရှယ်ယာများ၏ 50% သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော ပိုင်ဆိုင်မှုကို ဆိုလိုပါသည်။ .
  • နိုင်ငံ  – နယူးယောက်၊ ယူအက်စ်ကို ရည်ညွှန်းသည်။
  • ကုမ္ပဏီ  (ဤသဘောတူညီချက်တွင် “ ကုမ္ပဏီ” ၊ “ ကျွန်ုပ်တို့” ၊ “ ကျွန်ုပ်တို့” သို့မဟုတ် “ ကျွန်ုပ်တို့၏” ဟုရည်ညွှန်းသည်) သည် MusicicallyDown, New York ကိုရည်ညွှန်းသည်။
  • Device  ဆိုသည်မှာ ကွန်ပျူတာ၊ ဆဲလ်ဖုန်း သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ် တက်ဘလက်ကဲ့သို့သော ဝန်ဆောင်မှုကို ဝင်ရောက်နိုင်သည့် မည်သည့်စက်ပစ္စည်းကိုမဆို ဆိုသည်။
  • ဝန်ဆောင်မှုသည်  Website ကိုရည်ညွှန်းသည်။
  • စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ  (“စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ” ဟုလည်းရည်ညွှန်းသည်) ဆိုသည်မှာ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သင်နှင့်ကုမ္ပဏီကြား သဘောတူညီချက်တစ်ခုလုံးကို ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို ဆိုလိုသည်။
  • Third-party Social Media Service  ဆိုသည်မှာ ဝန်ဆောင်မှုမှ ပြသနိုင်သော၊ ပါဝင်သော သို့မဟုတ် ရရှိနိုင်သည့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းမှ ပံ့ပိုးပေးသည့် ဒေတာ၊ အချက်အလက်၊ ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများအပါအဝင် မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာမဆိုကို ဆိုသည်။
  • ဝဘ်ဆိုဒ် သည် Musicallydown.io  မှ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သော MusicallyDown ကို ရည်ညွှန်းသည်။ 
  • သင်သည်  ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေသူ သို့မဟုတ် အသုံးပြုနေသူ တစ်ဦး သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေသည့် သို့မဟုတ် အသုံးပြုနေသည့် ကိုယ်စား သက်ဆိုင်သည့် အခြားတရားဝင်အဖွဲ့အစည်းကို ဆိုလိုသည်။

အသိအမှတ်ပြုပါ။

၎င်းတို့သည် ဤဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းအား အုပ်ချုပ်သည့် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့် သင်နှင့် ကုမ္ပဏီအကြား လုပ်ဆောင်သည့် သဘောတူညီချက်များဖြစ်သည်။ ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများသည် ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသုံးပြုသူအားလုံး၏ အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များကို ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုအား သင်၏ဝင်ရောက်အသုံးပြုမှုနှင့် အသုံးပြုမှုသည် ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ သင်၏လက်ခံမှုနှင့် လိုက်နာမှုအပေါ်တွင် သတ်မှတ်ပေးထားသည်။ ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများသည် လည်ပတ်သူအားလုံး၊ အသုံးပြုသူများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုကို ဝင်ရောက် သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်မှုကို ဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်သည် ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ချည်နှောင်ရန် သဘောတူပါသည်။ ဤစည်းမျဥ်းစည်းမျဥ်းများ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကို သင်သဘောမတူပါက၊ ဝန်ဆောင်မှုကို သင်ဝင်ရောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ သင်သည် အသက် 18 နှစ် ပြည့်ပြီးကြောင်း ကိုယ်စားပြုသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရန် 18 နှစ်အောက်သူများကို ခွင့်မပြုပါ။

ဝန်ဆောင်မှုကို သင်ဝင်ရောက်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒကို သင်၏လက်ခံမှုနှင့် လိုက်နာမှုအပေါ်တွင်လည်း သတ်မှတ်ပေးထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒသည် သင်လျှောက်လွှာ သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသည့်အခါ သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို စုဆောင်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့် ထုတ်ဖော်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျွန်ုပ်တို့၏မူဝါဒများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဖော်ပြပါသည်။ ၎င်းသည် သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအခွင့်အရေးများနှင့် ဥပဒေက သင့်အား မည်သို့ကာကွယ်ပေးကြောင်းကိုလည်း ပြောပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးမပြုမီ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒကို သေချာဖတ်ပါ။

အခြားဝဘ်ဆိုဒ်များသို့ လင့်ခ်များ

ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုသည် ကုမ္ပဏီမှပိုင်ဆိုင်သော သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ခြင်းမရှိသော ပြင်ပကုမ္ပဏီဝဘ်ဆိုက်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများသို့ လင့်ခ်များပါရှိပါသည်။

ကုမ္ပဏီသည် မည်သည့် ပြင်ပဝဘ်ဆိုက်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ ၏ ကျင့်ထုံးများ ၊ အကြောင်းအရာ ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မူဝါဒများ ၊ သို့မဟုတ် ကျင့်ထုံးများအပေါ်တွင် ထိန်းချုပ်မှု မရှိကြောင်း နှင့် တာဝန်မယူပါ။ အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ဆက်စပ်၍ ဖြစ်ပေါ်လာသော သို့မဟုတ် ဆက်စပ်နေသည်ဟု ယူဆရသည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိခြင်း သို့မဟုတ် တာဝန်ခံခြင်း မရှိစေရဟု ထပ်လောင်း အသိအမှတ်ပြုသဘောတူပါသည်။ သို့မဟုတ် ထိုကဲ့သို့သော ဝဘ်ဆိုက်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများမှတဆင့်။

သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသော မည်သည့်ပြင်ပကုမ္ပဏီ ဝဘ်ဆိုက်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒများကို ဖတ်ရှုရန် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ အလေးအနက် အကြံပြုအပ်ပါသည်။

ရပ်စဲခြင်း။

သင်သည် ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်ပါက ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆို ကြိုတင်သတိပေးချက် သို့မဟုတ် တာဝန်ယူမှုမရှိဘဲ သင်၏ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်ပါသည်။

ရပ်စဲလိုက်သောအခါ၊ သင်၏ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုပိုင်ခွင့် ချက်ချင်းရပ်တန့်သွားပါမည်။

တာဝန်ဝတ္တရားကန့်သတ်ချက်

သင်သည် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် မည်သည့်ပျက်စီးမှုမျိုးမဆို၊ ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုခုအရ ကုမ္ပဏီနှင့် ၎င်း၏ ပေးသွင်းသူများ၏ တာဝန်ယူမှု တစ်ခုလုံးနှင့် အထက်ဖော်ပြပါအားလုံးအတွက် သင်၏သီးသန့် ကုထုံးသည် ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် သင်အမှန်တကယ်ပေးချေသည့်ပမာဏ သို့မဟုတ် USD 100 ပမာဏအထိ ကန့်သတ်ထားမည်ဖြစ်သည်။ ဝန်ဆောင်မှုကနေတဆင့် ဘာမှ မ၀ယ်ရသေးရင်

တည်ဆဲဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသည့် အမြင့်ဆုံးအတိုင်းအတာအထိ၊ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ ပေးသွင်းသူများသည် အထူး၊ မတော်တဆဖြစ်မှု၊ သွယ်ဝိုက်သော၊ သို့မဟုတ် နောက်ဆက်တွဲ ပျက်စီးမှုများ (အကျိုးအမြတ်များဆုံးရှုံးခြင်း၊ ဒေတာဆုံးရှုံးခြင်း သို့မဟုတ် အကန့်အသတ်မရှိသော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအပါအဝင် မည်သည့်အရာမဆို တာဝန်ခံခြင်း မရှိစေရပါ။ အခြားအချက်အလက်များ၊ လုပ်ငန်းအနှောင့်အယှက်များအတွက်၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာထိခိုက်မှု၊ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးမပြုနိုင်ခြင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို ပေါ်ပေါက်လာသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဆုံးရှုံးခြင်း၊ သို့မဟုတ်ပါက ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍) ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ပေးသွင်းသူတိုင်းသည် ယင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်နိုင်ခြေကို အကြံပြုထားပြီး ၎င်း၏မရှိမဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်ကို ကုစားရန် ပျက်ကွက်လျှင်ပင်။

အချို့သောပြည်နယ်များသည် လျှို့ဝှက်အာမခံချက်များ သို့မဟုတ် မတော်တဆ သို့မဟုတ် နောက်ဆက်တွဲ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် တာဝန်ယူမှုကန့်သတ်ချက်အား ချန်လှပ်ခြင်းအား ခွင့်မပြုပါ၊ ဆိုလိုသည်မှာ အထက်ဖော်ပြပါကန့်သတ်ချက်များအချို့သည် အကျုံးဝင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤပြည်နယ်များတွင်၊ ပါတီတစ်ခုစီ၏တာဝန်ဝတ္တရားသည် ဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသော အကြီးမားဆုံးအတိုင်းအတာအထိ ကန့်သတ်မည်ဖြစ်သည်။

“ဖြစ်သကဲ့သို့” နှင့် “ရရှိနိုင်သည့်အတိုင်း” ငြင်းဆိုချက်

ဝန်ဆောင်မှုသည် သင့်အား “ AS IS” နှင့် “ AS AVAILABLE” တို့ကို ပေးဆောင်ထားပြီး မည်သည့်အမျိုးအစားမဆို အာမခံမပေးဘဲ ချို့ယွင်းချက်များနှင့် ချို့ယွင်းချက်များအားလုံး ပါဝင်ပါသည်။ တည်ဆဲဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသော အမြင့်ဆုံးအတိုင်းအတာအထိ၊ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ကိုယ်စား၊ ၎င်း၏လုပ်ငန်းခွဲများနှင့် ၎င်း၏ကိုယ်စားနှင့် သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကိုယ်စား အာမခံချက်အားလုံးကို အတိအလင်း ငြင်းဆိုသည် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်နိုင်မှုဆိုင်ရာ အာမခံချက်အားလုံးအပါအဝင် ဝန်ဆောင်မှု၊ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက် ကြံ့ခိုင်မှု၊ ခေါင်းစဉ်နှင့် ချိုးဖောက်မှုမရှိသော အာမခံချက်များ၊ အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်သည့်လမ်းစဉ်၊ စွမ်းဆောင်ရည်သင်တန်း၊ အသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်မှုအလေ့အကျင့်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အာမခံချက်များ။ အထက်ဖော်ပြပါ ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ၊ ကုမ္ပဏီသည် အာမခံချက် သို့မဟုတ် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိသည့်အပြင် သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမည့် မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုမဆို ကိုယ်စားပြုခြင်း၊ ရည်ရွယ်ထားသည့်ရလဒ်များရရှိရန်၊ သဟဇာတဖြစ်ရန် သို့မဟုတ် အခြားဆော့ဖ်ဝဲများ၊ အပလီကေးရှင်းများ၊ စနစ်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အလုပ်လုပ်ဆောင်ရန်၊ အနှောင့်အယှက်မရှိဘဲ၊ စွမ်းဆောင်ရည် သို့မဟုတ် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီပါက သို့မဟုတ် အမှားအယွင်းမရှိ သို့မဟုတ် အမှားအယွင်းများ သို့မဟုတ် ချို့ယွင်းချက်တစ်စုံတစ်ရာ ရှိနိုင်သည် သို့မဟုတ် ပြုပြင်ပေးမည် ဖြစ်သည်။

အချို့သောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များသည် စားသုံးသူတစ်ဦး၏သက်ဆိုင်ရာဥပဒေပါအခွင့်အရေးများနှင့်ပတ်သက်၍ အာမခံအမျိုးအစားအချို့ သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ချက်များကို ချန်လှပ်ခြင်းမပြုထားသောကြောင့် အထက်ဖော်ပြပါ ခြွင်းချက်များနှင့် ကန့်သတ်ချက်များအချို့ သို့မဟုတ် အားလုံးကို သင့်အတွက် သက်ရောက်မှုရှိမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင် ဤပုဒ်မတွင် ဖော်ပြထားသော ချန်လှပ်မှုနှင့် ကန့်သတ်ချက်များသည် တည်ဆဲဥပဒေအရ ပြဌာန်းနိုင်သော အကြီးမားဆုံးအတိုင်းအတာအထိ သက်ရောက်စေရမည်။

အုပ်ချုပ်မှုဥပဒေ

၎င်း၏ဥပဒေစည်းမျဉ်းများ ကွဲလွဲမှုများမှအပ နိုင်ငံ၏ဥပဒေများသည် ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့် သင့်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းကို အုပ်ချုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်၏ အက်ပ်လီကေးရှင်းကို အသုံးပြုခြင်းသည် အခြားသော ဒေသန္တရ၊ ပြည်နယ်၊ နိုင်ငံတော် သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေများနှင့်လည်း သက်ဆိုင်ပါသည်။

အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး

သင့်တွင် ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်မှု သို့မဟုတ် အငြင်းပွားမှုတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက၊ ကုမ္ပဏီကို ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် အငြင်းပွားမှုကို အလွတ်သဘောဖြေရှင်းရန် ဦးစွာကြိုးစားရန် သင်သဘောတူပါသည်။

ဥရောပသမဂ္ဂ (EU) အသုံးပြုသူများအတွက်

အကယ်၍ သင်သည် ဥရောပသမဂ္ဂစားသုံးသူဖြစ်ပါက၊ သင်နေထိုင်သည့်နိုင်ငံ၏ ဥပဒေ၏မဖြစ်မနေပြဌာန်းချက်များမှ သင်အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဥပဒေလိုက်နာမှု

သင်သည် (i) အမေရိကန် အစိုးရ၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု အောက်တွင် တည်ရှိသော နိုင်ငံ တွင် တည်ရှိခြင်း မရှိကြောင်း ၊ သို့မဟုတ် အမေရိကန် အစိုးရ မှ “အကြမ်းဖက် ထောက်ပံ့မှု ” နိုင်ငံ အဖြစ် သတ်မှတ် ခြင်း ခံရသော နိုင်ငံ တွင် သင် မရှိကြောင်း ကိုယ်စားပြု အာမခံ ချက် နှင့် (ii) သင် မပါဝင်ပါ။ တားမြစ်ထားသော သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ထားသော ပါတီများစာရင်းတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ အစိုးရတိုင်းတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

ခွဲထွက်နိုင်မှုနှင့် စွန့်လွှတ်မှု

ခွဲထွက်နိုင်မှု

ဤစည်းမျဥ်းစည်းမျဥ်းများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်စုံတစ်ရာကို ကျင့်သုံး၍မရနိုင်သော သို့မဟုတ် အကျုံးမဝင်ဟု ယူဆပါက၊ အဆိုပါပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ပြောင်းလဲပြီး အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသွားမည်ဖြစ်ပြီး တည်ဆဲဥပဒေအောက်တွင် အတတ်နိုင်ဆုံး အတတ်နိုင်ဆုံး အကောင်ထည်ဖော်ရန်နှင့် ကျန်ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် ဆက်လက်၍ သက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်သည်။

စွန့်လွှတ်လိုက်ပါ။

ဤနေရာတွင် ပေးထားသည့်အတိုင်း အခွင့်အရေးကို ကျင့်သုံးရန် ပျက်ကွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဤစည်းမျဥ်းများအောက်ရှိ တာဝန်ဝတ္တရားတစ်ရပ်ရပ်ကို ဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်းသည် ပါတီတစ်ခု၏ ယင်းအခွင့်အရေးကို ကျင့်သုံးနိုင်မှု သို့မဟုတ် ယင်းလုပ်ဆောင်မှုအား မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို လိုအပ်မည်မဟုတ်သလို၊ နောက်ဆက်တွဲ ချိုးဖောက်မှုတစ်ခုခု။

ဘာသာပြန်ဆိုချက်

ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် သင့်အား ၎င်းတို့အား ရရှိနိုင်စေခဲ့ပါက ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို ဘာသာပြန်ပြီးဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အငြင်းပွားမှုတစ်ခုတွင် မူရင်းအင်္ဂလိပ်စာသားသည် အောင်နိုင်သည်ဟု သင်သဘောတူသည်။

ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ အပြောင်းအလဲများ

ဤစည်းမျဥ်းများကို အချိန်မရွေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် သို့မဟုတ် အစားထိုးရန် ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ဦးတည်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အခွင့်အရေးကို အာမခံပါသည်။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုသည် အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါက၊ စည်းမျဉ်းအသစ်များအသက်မဝင်မီ အနည်းဆုံး ရက် 30 သတိပေးချက်ပေးရန် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပါမည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွင်ပါဝင်သည့်အရာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။

အဆိုပါ ပြင်ဆင်ချက်များ ထိရောက်ပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကို ဆက်လက်ဝင်ရောက်အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော စည်းကမ်းချက်များကို သင်သဘောတူပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် စည်းကမ်းချက်အသစ်များကို တစ်ခုလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် သဘောမတူပါက၊ ကျေးဇူးပြု၍ ဝဘ်ဆိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းကို ရပ်လိုက်ပါ။

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မေးစရာများရှိပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်နိုင်သည်-

အီးမေးလ်ဖြင့်:  Marketing.musicallydown@gmail.com